"Aki igazat beszél, elősegíti az emberiség fejlődését, aki hazudik, akadályozza azt."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Az ezoterika alapelemei

31 előadás jegyzete, 1905. szept. 26. – nov. 5., Berlin

Rudolf Steiner, 1905 (GA 93a)

TARTALOM:
Ősi szimbólumok. A szfinx rejtélye. A bölcsek köve. Négy éterfajta. Reinkarnáció. Állatöv és kultúrafejlődés. Az érzékszervek és a Föld jövője. Öntudat, öntudatlanság és karma. Az emberi test keletkezése. A szellemi hierarchiák és a tudatfokok. A rózsakeresztesek tana. Fekete és fehér mágia. Természetes és mesterséges elemi lények.


FEJEZETEK:

1. - 1905. szeptember 26.

[A kígyó szimbólumának jelentősége. Gerinctelenek és gerincesek. Napkoszorú s gerincvelőrendszer. Az ember belső megfigyelése a kundalini tűz segítségével. A tudat 12 fokozata: 7 emberi, 5 isteni. A 12 apostol, mint a tudat 12 fokozata, melyeken Krisztus keresztülhaladt.]

2. - Berlin, 1905. szeptember 27.

[Cselekedet, bölcsesség, akarat: három azonos elképzelés az ezotériában. Élet a halál után. A küszöb őrzője hasonmásának közreműködése. Krisztus megváltó halálának jelentősége. Wufil hatása a német nyelvre. A nyugati tevékenység káosza és a keleti bölcsesség nyugalma.]

3. - Berlin, 1905. szeptember 28.

[Három birodalom és az ember tudatának fokozatai. A növények világa mint a Föld érzékszerve. A növények gyökerein lévő tájékozódásra szolgáló szerv, valamint az emberi fülben lévő tájékozódásra alkalmas analóg szerv. A kereszt mint az ember, az állat és a növények fejlődésirányának szimbóluma. Növényi tudat a mentális szinten; a szenzitív növények, az idióták és az állatok tudata az asztrális szinten; ásványok egy magasztosabb mentális szinten. Az ember tudata a fizikai szinten és annak továbbfejlődése a tudat magasabb fokozatai fel. A szfinxek rejtélye mint az ember jövőbeni alakjának bemutatása. ]

4. - Berlin, 1905. szeptember 29.

[A méhek és a hangyák tudatáról. Az alkímia és a bölcsek köve. A természeti birodalmak kölcsönös kapcsolata. A jövőbeni emberi lény jellege.]

5. - Berlin, 1905. szeptember 30.

[A testek állapota: szilárd, folyékony, gáz; az éter 4 fajtája: meleg, világos, vegyi és eleven, valamint azok élete a hét szinten. A passzív és aktív szervek közötti összefüggés: fül és beszéd, esetenként gége; szív és agyfüggelék (hipofízis); szem és tobozmirigy (epifízis). A meleg számára szolgáló aktív szerv hipofízise, a látás számára szolgáló aktív szerv epifízise. Tolsztoj. Ulfila.]

6. - Berlin, 1905. október 1.

[A fogadó és alkotó lények közötti különbségről összefüggésben a lények Blavatsky által megállapított hét fokozatával és azzal a renddel, amely az emberhez tartozik Szív és epe.]

7. - Berlin, 1905. október 2.

[A lények fejlődése a régi Holdon. Hold = a bölcsesség kozmosza. Jehova, a hierarchikus rendfokozat. Átmenet a régi Holdról a Földre. Az emberi megtestesülések kezdete: két eltérő lény (szellemi és fizikai rész) egyesülése a születés és a halál következményével. Karma: a kiegyenlítődés mértéke a szellemi és a fizikai rész kölcsönösen lassú alkalmazkodásában. A beszéd múltbéli és jövőbeni fejlődése összefüggésben a tudattal, az élettel és a formával.]

8. - Berlin, 1905, október 3.

[Reinkarnáció, kulturális fejlődés és állatöv. A kereszténység és a reinkarnáció tana. A reinkarnáció megismerésével kapcsolatos víz- és borfogyasztás. A trappisták rendje. Ágoston tanítása a predesztinációról.]

9. - Berlin, 1905. október 4.

[A fizikai test mint a négytagú ember legrégebbi és legtökéletesebb része. Öntudat és érzéki figyelemmel kísérés. A hét érzék viszonya a hét szinthez és az anyag állapotaihoz. A jövőbeni Jupiter jelleme, amint a jelenlévő ember gondolataiból, érzelmeiből és szabad impulzusaiból áll össze. A materializmus a korai idealisztikus periódusok karmikus következménye. Városok megalapítása és monda Lohengrinusról. A betegségek okai.]

10. - Berlin, 1905. október 5.

[A fizikai testtel szemben kialakított éteri test: a férfi női éteri teste és a nő férfi éteri teste. Az asztrális test formái és színei és azok rejteke: aurikus tojás. Az emberek aurikus tojásának fejlődése a Föld hét állapotformájának segítségével. Az ember aurikus tojásának tagolódása. Az individualizált asztrális fény.]

11. - Berlin, 1905. október 6.

[Az ember részvétele a fizikai, az asztrális és a mentális világban. Az öntudat fejlődése a fizikai szinthez történő aláereszkedés során. Ismételt felemelkedés a magasztosabb szintekhez a nevelés segítségével az önzetlenség kívánalmainak és gondolatainak figyelembevételével. A szabadság lehetősége a fizikai szinten. Hatás és ellenhatás mint a karma technikája.]

12. - Berlin, 1905. október 7.

[Az emberi test létrejötte. A kundalini tüze mint az okkult anatómia kutatásának eszköze. Munka a dévák erőivel a porhüvelyen és az én fokozatos felcserélése a dévák erőivel. A dévák hatása a halál utáni életben. A dévachanban és az újra megtestesülésben történő tartózkodás. A halál utáni élet öngyilkosság és erőszakos halál esetén.]

13. - Berlin, 1905. október 8.

[Dionüszosz Aeropagita tanítása az istenekről. Az egyház felépítése, a világ elrendeződése belső hierarchiájának külső képe. A flóra, a fauna és az ásványi birodalom megváltozása az ember halála után. A dévák és a bolygóközi szellemek létezésének lényegéről és hatásáról.]

14. - Berlin, 1905. október 9.

[Az ember tartózkodás a dévachanban az élet és az újjászületés között. A dévachani szervek alkotása a Földön a szellemi tevékenységek és a lelki viszonyok (élet az eltérésben) segítségével. A fizikai világ mint az okok világa, dévachan mint a hatások világa. Az okkult tanítványság három fokozata. A nyolcadik szféra. A 12 nidán, vagyis a karmikus erő.]

15. - Berlin, 1905. október 10.

[A rózsakeresztesek kezdeményezése az európai történelemben a XIV századtól egészen a francia forradalomig. A rózsakeresztes iskolákban oktatták az elementáris teozófiát. Három fogalom, bölcsesség, szépség, erő összefüggésben az ásványi, a növényi és az állati birodalom átalakulásával. A 12 karmikus erő (nidánák).]

16. - Berlin, 1905. október 11.

[A karma kapcsolatmódja a cselekedetekhez, a szavakhoz és a gondolatokhoz. A karma törvénye: alkotás a semmiből. A nirvána átélése.]

17. - Berlin, 1905. október 12.

[A gondolati világ három fokozata: absztrakt gondolat, imagináció, intuíció. Atya, Fiú (Szó) és Szentlélek, vagyis az első, a második, és a harmadik Logosz. Karma és az öt skandha.]

18. - Berlin, 1905. október 16.

[Az atlanti és lemuri korok embere. Az emberi természetesség kettős eredete és kapcsolata a lemuri korokhoz. A nyolcadik szféra. A fizikai, az éteri és az asztrális emberi test jelenlétének kéttagúsága.]

19. - Berlin, 1905. október 17.

[Néhány elementáris lényfajtáról az asztrális világban. Asurák. Jehova mint az aláereszkedő kámikus alapelv istene; Krisztus, felemelkedő alapelv, buddhi. Fekete és fehér mágia. Természetes és mesterséges elementáris lények.]

20. - Berlin, 1905. október 18.

[A lényekről és a valóságokról az asztrális világban. Fekete és fehér mágia. Az erőteljes beiskolázás kényszere, hogy megítélésre kerülhessen az asztrális világ. A reinkarnáció technikája. Emléktábla közvetlenül a halál után, és a jövő látomása az új megszületése előtt.]

21. - Berlin, 1905. október 19.

[A reinkarnáció technikájáról. Hatás és ellenhatástörvény tekintettel a tettekre, az érzésekre és a gondolatokra. A teozófiai élet számára mesterségesen előidézett tevékenységek szükségszerűsége. Az asztrális és a dévachani világon való átmenet a halál utáni életben, és a következő földi élet előkészítése.]

22. - Berlin, 1905. október 24.

[A halál problémája mint a tudat kérdése. Kettősség: a lényi mag (monád) és a fizikai-asztrális ember belseje;, azok különböző fejlődése egészen azok egyesüléséig a lemuri korban. A karma keletkezése. Bölcsesség, szépség, erő mint a manasz tükörképe, buddhi és atma.]

23. - Berlin, 1905. október 25.

[Szellem (monád) általi megtermékenyítés a lemuri korban. Előzetes földi fejlődés: Szaturnusz, Nap és Hold. Az ember szoláris és holdbéli ősei. Jehova szándékai és a luciferi alapelv szembenállása. A kétneműség mint a születés és halál kialakulása. A föld tengelyének forgása. Az őskarma keletkezése. Harc Jehova és Lucifer között. Kereszténység és a reinkarnáció tana, valamint a karma.]

24. - Berlin, 1905. október 26.

[A földi fejlődés áttekintése I.: Rasszok, glóbuszok, rundók.]

25. - Berlin, 1905. október 27.

[A földi fejlődés áttekintése II.: Bolygók avagy tudat, rundók avagy elementáris birodalmak, glóbuszok avagy formaállapotok; a kereszténységben: hatalom, birodalmak és dicsőség (fennköltség).]

26. - Berlin, 1905. október 28.

[A földi fejlődés áttekintése III.: A negyedik földi rundó. A Nap és a Hold leválása. Az ember asztrális testének egyesülése a monáddal. A luciferi lények beavatkozása, valamint Jehova és Lucifer harca. Elementáris lények az atlanti korban. A fémek keletkezése. A hét napjainak elnevezése a bolygóközi fejlődéssel összefüggésben.]

27. - Berlin, 1905. október 30.

[A logoszok vagyis a forma, az élet és a tudat (alkotás a semmiből) hármasa egyben a fejlődés három fokozatát jelöli. Az elementáris lényekről és az ember fizikai tettei közreműködésével létrejött asztrális lények keletkezeséről.]

28. - Berlin, 1905. október 31.

[Az éter fajtái összefüggéseinek értelméről A mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti kapcsolatok. A tudat különféle állapotainak fejlődése az atlanti korszak utáni időszak folyamán.]

29. - Berlin, 1905. november 3.

[Kozmikus közreműködés a nemzeti összefüggésekben. Korszakok és nemzetek betegségei. Osztályellentét és emberi morál. Michael harca Mammon istennel szemben a XIX. század 70-es éveiben. Mindenki harca mindenki ellen és a testvériség alapelve ellen. Az oxigén belélegzésének kialakulása. A szabadság és a születés, valamint a halál és a betegség összefüggése. A hőemelkedés eredete. A szfinxek rejtélye, a jövő titkai.]

30. - Berlin, 1905. november 4.

[A táplálék különböző formáinak fejlődése. A borfogyasztás keletkezése és jelentősége. A nyugat és a kelet szocializmusa mint a termelés és összegzés szocializmusa.]

31. - Berlin, 1905. november 5.

[A régi Atlantiszról és az ötödik alapvető rassz megalkotásáról, vagyis az Atlantisz utáni időszakról. Az Atlantisz utáni időszak indiai, perzsa, káld-egyiptomi és európai kultúrájának fejlődése. A mai materializmus. Felkészülés az új spirituális kultúrára, ami közép-európai feladat.]

A világ fejlődésének vázlatos áttekintése
Megjegyzések

Fordította Ladányi Lóránd
Lektorálta Borsos Mária