Barion Pixel

Online olvasható antropozófiai irodalom

GAKiadvány címeOnline olvashatóMegvásárolható
1Bevezetések Goethe természettudományos írásaihoz
2A goethei világszemlélet ismeretelméletének alapelvei, különös tekintettel Schillerre
3Valóság és tudomány
4A szabadság filozófiája
5Friedrich Nietzsche, aki szembefordult korával
6Goethe világszemlélete
7Misztika az újkori szellemi élet hajnalán és viszonya a modern világnézethez
8A kereszténység mint misztikus tény. Misztika az újkori szellemi élet hajnalán
9A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei
10A magasabb világok megismerésének útja
11Az Akasha krónikából
12A magasabb megismerés fokai
13A szellemtudomány körvonalai
14Négy misztériumdráma
15Az ember és az emberiség szellemi vezetése
16Út az ember önismeretéhez
17A szellemi világ küszöbe
18A filozófia rejtélyei I-II.
19Gondolatok az elsõ világháború idejébõl
20Az ember rejtélyérõl
21A lélek rejtélyeirõl
22Goethe szellemének megnyilatkozása a Faustban és a "Mese a kígyóról és a liliomról" címû mûben
23A szociális élet kérdései
24Tanulmányok a társadalmi organizmus hármas tagozódásáról és az 1915-1921 közötti korszakról
25Az antropozófia három lépése
26Antropozófiai vezérlõ tételek
27A gyógyítómûvészet kitágításának megalapozása szellemtudományos ismeretek alapján
28Életutam
29Összegyûjtött színházi tanulmányok 1889-1900
30Az antropozófia módszertani alapjai 1884-1901
31Összegyûjtött kultúrtörténeti és idõszerû tanulmányok 1887-1901
32Összegyûjtött irodalmi tanulmányok 1884-1902
33Életrajzok és életrajzi írások 1894-1905
34Lucifer - gnózis
35Filozófia és antropozófia
36A Goetheanum gondolatvilága a jelenkor kulturális válságában
38Levelek I.
39Levelek II.
40Léleknaptár
40aVersek, szövegek*
44Vázlatok, szövegtöredékek a misztériumdrámához*
45Antropozófia
51Filozófiáról, történelemrõl és irodalomról
52Spirituális lélektan és világszemlélet
53Az ember eredete és célja
54A világ rejtélye és az antropozófia
55Az érzékfeletti világ megismerése korunkban és ennek jelentõsége a mai élet számára
56A lélek és a szellem megismerése
57Hol és hogyan találjuk meg a szellemet?
58A lelki élet átalakulásai - a lelki élmények fajtái I.
59A lelki élet metamorfózisai
60A szellemtudomány válaszai a lét nagy kérdéseire
61Az emberiség történelme a szellemi kutatás fényében
62A szellemi kutatás eredményei
63A szellemtudomány éltetõ ereje
64Sorshordozó kor
65A közép-európai szellemi élet
66Szellem és anyag - élet és halál
67Az örök az emberi lélekben - halhatatlanság és szabadság
69A spirituális kutatások igazságai és tévedései
72Szabadság - halhatatlanság - társadalmi élet
73A mai tudományok kiegészítése az antropozófia által
73aSzaktudományok és antropozófia
74Aquinói Tamás filozófiája
75Az antropozófia és a tudomány viszonya
76Az antropozófia megtermékenyítõ hatása a szaktudományokra
77aAz antropozófia feladata a tudományok és az élet területén
77bMûvészet és antropozófia
78Az antropozófia megismerési alapjai és szerepe az életben
79A magasabb világok valósága
81Megújulási impulzusok a kultúra és a tudomány számára
82A teljes ember kialakításának útja
83A nyugati és a keleti világ különbözõsége
84Mit akart a Goetheanum és mi az antropozófia?
88Az asztrális világ és a devahán
89Tudat - élet - forma
92Az õsi mítoszok és mondák okkult igazságai
93A templomlegenda és az aranylegenda
93aAz ezoterika alapelemei
94Kozmogónia - népszerû okkultizmus
95A teozófia kapujában
96A szellemtudomány eredeti impulzusai
97A keresztény misztérium
98Természeti és szellemi lények és mûködésük a látható világban
99A Rózsakeresztesek Teozófiája
100Emberiségfejlõdés és krisztus-megismerés
101Mítoszok és mondák - okkult jelek és szimbólumok
102A szellemi lények mûködése az emberben
103A János-evangélium (Hamburg)
104János Apokalipszise
104aA János-evangélium képei
105A Világ, a Föld és az Ember
106Egyiptom mítoszai és misztériumai
107Szellemtudományos embertan
108A világ és az élet kérdéseinek megválaszolása a szellemtudomány által
109A spirituális ökonómia elve és a reinkarnáció
110Szellemi hierarchiák és tükrözõdésük a fizikai világban
112A János evangélium (Kassel)
113A Kelet a Nyugat fényében
114A Lukács-evangélium
115Antropozófia - pszichozófia - pneumatozófia
 
116A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlõdése
117Az emberiségfejlõdés mélyebb titkai az evangéliumok alapján
118Krisztus megjelenése az éteri világban
119Makrokozmosz és mikrokozmosz
120A karma megnyilvánulásai
121Az egyes népszellemek missziója
122A bibliai teremtéstörténet titkai
123A Máté-evangélium
124Okkult témák a Márk-evangéliummal összefüggésben
125A szellemi ember útja és célja
126Okkult történelem
127Az új szellemi kinyilatkoztatás missziója
128Okkult fiziológia
129A világ titkai, a lélek megpróbáltatásai és a szellem megnyilatkozásai
130Az ezoterikus kereszténység és az emberiség szellemi vezetése
131Jézustól Krisztusig
132A Föld planetáris evolúciójának fõ korszakai
133A földi és a kozmikus ember
134Az érzékek világa és a szellem világa
135Újratestesülés és karma
136Szellemi lények az égitestekben és a természet világában
137Az ember az okkultizmus, a teozófia és a filozófia fényében
138A beavatásról - örökkévalóság és pillanat - a szellem fénye és az élet sötétsége
139A Márk-evangélium
140Okkult vizsgálódások a halál és az újabb születés közötti életrõl
141Élet a halál és az újraszületés között
142A Bhagavad Gita és a Pál levelek
143A lélek három útja Krisztushoz
144Keleti és keresztény misztériumok
145Az okkult fejlõdés hatása az emberre
146A Bhagavad Gita okkult alapjai
147A küszöb titkai
148Az Ötödik evangélium
149Krisztus és a szellemi világ - a Szent Grál keresése
150A szellem világa és kapcsolata a fizikai léttel
151Az emberi és a kozmikus gondolat
152A Golgotai Misztérium elõfokai
153Az ember belsõ lénye és élete a halál és az újabb születés között
154Hogyan értheti meg az ember a szellemi világot?
155Krisztus és az emberi lélek
156Okkult olvasás és okkult hallás
157Embersorsok és népsorsok
157aSorsalakítás és élet a halál után
158Az ember összefüggése az elemi világgal
159Az európai és a közép-európai népszellemek lényege és jelentõsége
161A szellemi megismerés és a mûvészet megújítása
162A szellemtudomány az emberrõl és az emberfejlõdésrõl
163A véletlen, a szükségszerûség és a gondviselés
164A gondolkodás értéke és az emberi megismerés
165Az emberiség szellemi egyesülése a Krisztus-impulzus által
166Szükségszerûség és szabadság a világ történéseiben és az emberi cselekvésekben
167A jelen és a múlt elemei az emberi szellemben
168Kapcsolat élõk és halottak között
169A kozmikus világ és az én
170Az ember talánya
171Az emberiség belsõ fejlõdésimpulzusai
172Az ember karmikus elhivatottsága
173A karma a történelemben I-III.
174aKözép-európa kelet és nyugat határán
174bAz elsõ világháború okkult háttere
175A Golgotai Misztérium megismerésének építõelemei
176Az ember és az emberiség fejlõdésének alapigazságai, a materializmus karmája
177A külsõ világ spirituális háttere, a sötétség szellemeinek bukása I.
178A külsõ világ spirituális háttere, a sötétség szellemeinek bukása II.
179Történelmi szükségszerûség és szabadság, sorsszerû behatások a halottak világából
180Misztériumigazságok és a karácsony impulzusa, õsi mítoszok és jelentésük
181Földi halál és kozmikus élet, a szellemtudomány jelentõsége az életben
182A halál mint az élet átalakulása
183Tudomány az ember fejlõdésérõl
184Az állandóság és a fejlõdés polaritása az emberi létben, az emberiség kozmikus elõtörténete
185Történelmi szimptomatológia
185aFejlõdéstörténeti szempontok a szociális ítélet kifejlõdéséhez
186Korunk társadalmi alapkövetelménye a megváltozott idõkben
187Hogyan tudja az emberiség újra megtalálni Krisztust?
188A goetheánizmus mint átalakulás-impulzus és feltámadás-eszme
189A társadalom problémája mint a tudat problémája
190A múlt és a jövõ impulzusai a társadalmi történésekben
191Társadalmi megértés a szellemtudományos megismerés alapján
192Társadalmi és pedagógiai kérdések szellemtudományos tárgyalása
193A társadalmi rejtély belsõ szempontja
194Michael küldetése
195Világszilveszter és újévi gondolatok
196Szellemi és társadalmi átalakulások az emberiség fejlõdésében
197Ellentétek az emberiség fejlõdésében
198Gyógyító erõk a társadalmi organizmus számára
199A szellemtudomány mint a társadalomfejlõdés fõ impulzusainak megismerése
200A XX. század új szellemisége és Krisztus-élménye
201A mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti megfelelések
202Híd a világ szellemisége és az ember fizikai léte között
203Az ember felelõssége a világevolúció iránt
204Az emberiség fejlõdésének perspektívája
205Emberfejlõdés, világlélek és világszellem I.
206Emberfejlõdés, világlélek és világszellem II.
207Antropozófia mint kozmozófia I.
208Antropozófia mint kozmozófia II.
209Északi és közép-európai szellemi impulzusok
210Régi és új beavatási módszerek
211A nap-misztérium és a halál és feltámadás misztériuma
212Az ember lelki életének és szellemi törekvésének összefüggése a világfejlõdéssel és a Föld-fejlõdéssel
213Az ember kérdései és a kozmosz válaszai
214A Szentháromság titka
215A filozófia, a kozmológia és a vallás az antropozófiában
216Az emberiség világtörténelmének alapimpulzusai
217A szellemi erõk mûködése az idõs és a fiatal nemzedékben
217aAz ifjúság feladata a megismerés területén
218Szellemi összefüggések az emberi organizmus formálódásában
219A csillagok világa és az ember
220Eleven természetmegismerés, intellektuális bûnbeesés és spirituális bûnlegyõzés
221Földi tudás és égi megismerés
222A világtörténeti események ösztönzése a szellemi hatalmak által
223Az év körforgása - Az antropozófia és az ember lelkülete
224Az emberi lélek összefüggése az isteni-szellemi individualitásokkal
225Az antropozófia három perspektívája
226Emberlény, embersors, világfejlõdés
227Beavatási megismerés
228Beavatástudomány és csillagmegismerés
229Az év menetének átélése négy kozmikus imaginációban
230Az ember mint a teremtõ, alakító és alkotó kozmikus szó harmóniája
231Az érzékfeletti ember az antropozófia megvilágításában
232A misztériumok tanításai
233A világtörténelem szellemtudományos nézõpontból
233aA középkor misztériumhelyei
234Az antropozófiai világszemlélet
235A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I.
236A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II.
237A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata III.
238A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata IV.
239A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata V.
240A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata VI.
243A beavatott tudata
245Útmutató ezoterikus képzéshez
250Az antropozófiai társaság története - a kezdetektõl az elsõ világháború kitöréséig
251A Goetheanum-bauverein története
252Az antropozófiai társaság története az elsõ világháborútól a Goetheanum elsõ épületének leégéséig
253A közösség problémái az antropozófiai társaságban
254Okkult mozgalom a XIX. században és hatása a világkultúrára
255Rudolf Steiner tevékenysége az elsõ világháború folyamán
255aAntropozófia és társadalmi reform, a társadalmi hármas tagozódás mozgalmának története
255bAz antropozófia és ellenfelei
257Antropozófiai közösségalakítás
258Az antropozófiai mozgalom története és az antropozófiai társaság
259Az 1923-as év az antropozófiai társaság történetében
260A karácsonyi gyûlés. Az Általános Antropozófiai Társaság megalapítása (1923/1924)
260aAz általános antropozófiai társaság és a szellemtudományi szabad fõiskola alapszabályzata, 18 levél a tagokhoz
261Halottaink
262Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: levelezés és dokumentumok 1901-1925
263Rudolf Steiner / Edith Maryon: levelezés, 1912-1924
264Az ezoterikus iskola elsõ osztályának története és témakörei 1904-1914
265Az ezoterikus iskola kultikus megismerés osztályának története és témakörei 1904-1914
266aEzoterikus órák I.
266bEzoterikus órák II.
266cEzoterikus órák III.
267Lelki gyakorlatok I.
268Lelki gyakorlatok II.
269Rituális szövegek a szabad keresztény vallásoktatás ünnepeihez
270Ezoterikus tanítások a Goetheanum szellemtudományi szabad fõiskola elsõ osztálya számára I-IV.
271Mûvészet és mûvészetmegismerés
272Szellemtudományos magyarázatok Goethe Faustjához I.
273Szellemtudományos magyarázatok Goethe Faustjához II.
274Régi népi karácsonyi játékok
275A mûvészet a misztériumbölcsesség fényében
276A mûvészet küldetése a világban
277Euritmia - a beszélõ lélek megnyilatkozása
277aAz euritmia keletkezése és fejlõdése
278Az euritmia mint látható ének
279Az euritmia mint látható beszéd
280A beszédformálás módszere és lényege
281A szavalás és szóbeli elõadás mûvészete
282Beszédformálás és dramatikus mûvészet
283A zeneiség lénye és a hangélmény az emberben
284Okkult pecsétek és oszlopok képei
286Utak egy új építészeti stílus kialakítása felé
287A dornachi épület mint a történelmi fejlõdés és a mûvészi átalakulás szimbóluma
288A szerves élõ lét stílusformái
289A Goetheanum építészeti eszméje
291A színek lényegérõl
291aSzínelmélet
292A mûvészettörténet mint a belsõ szellemi impulzusok tükrözõdése
293Általános embertan
294A nevelés mûvészete. Metodika, didaktika
295A nevelés mûvészete. Szemináriumi beszélgetések és tantervi elõadások
296A nevelés mint társadalmi kérdés
297A Waldorf-iskola eszméje és gyakorlata
297aNevelés az életre
298Rudolf Steiner a Waldorf iskolában
299Szellemtudományos nyelvelmélet nevelõk számára
300aKonferenciák a Szabad Waldorf Iskola tanáraival I.
300bKonferenciák a Szabad Waldorf Iskola tanáraival II.
300cKonferenciák a Szabad Waldorf Iskola tanáraival III.
301A pedagógia és a didaktika megújítása az antropozófia által
302Emberismeret szerinti oktatás kialakítása
302aEmberismereten alapuló nevelés és oktatás
303A gyermek egészséges fejlõdése
304Nevelési és tanítási módszerek antropozófiai alapon
304aAntropozófiai embertan és pedagógia
305A nevelés mûvészetének szellemi-lelki alapjai
306A pedagógiai gyakorlat a szellemtudományos embertan nézõpontjából
307A jelenkori szellemi élet és a nevelés
308A tanítás módszertana és a nevelés életfeltételei
309Antropozófiai pedagógia és ennek elõfeltételei
310Az ember megismerésének pedagógiai értéke és a pedagógia kulturális jelentõsége
311Nevelésmûvészet az ember lényének megismerésébõl
312Szellemtudomány és orvoslás
313Szellemtudományos szempontok a terápiához
314Fiziológiai-terápiás gyakorlat a szellemtudomány alapján
315Gyógyeuritmia
316A gyógyítás mûvészetének elmélyítése
317Gyógypedagógiai tanfolyam
318Az orvosok és a lelkipásztorok együttmûködése
319Antropozófiai emberismeret és orvoslás
320Szellemtudományos impulzusok a fizika fejlõdéséhez I.
321Szellemtudományos impulzusok a fizika fejlõdéséhez II.
322A természettudományos gondolkodás határai
323Az egyes természettudományos területek viszonya a csillagászathoz
324Természetmegfigyelés, kísérlet, matematika és a szellemi kutatás megismerésfokai
324aA negyedik dimenzió
325A természettudomány és az emberiség világtörténeti fejlõdése az ókor óta
326A természettudomány megjelenése és fejlõdése a történelem során
327A mezõgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai
328A társadalmi kérdés
329Az ember felszabadítása mint a társadalmi újjáalakulás feltétele
330A társadalmi organizmus újjáalakítása
331Üzemi bizottságok és szocializálás
331bKultúrális szervezetek és a szocializáció
332A hármas tagozódás szövetsége és társadalmi reform, a szellemi élet felszabadítása
332aTársadalmi jövõ
333Gondolatszabadság és társadalmi erõk
334Az egységállamtól a társadalmi organizmus hármas tagozódásáig
335Út az egészséges gondolkodáshoz - a jelenkor emberének élethelyzete
336Korunk nagy kérdései és a szellemtudomány
337aTársadalmi eszmék, társadalmi valóság, társadalmi gyakorlat I.
337bTársadalmi eszmék, társadalmi valóság, társadalmi gyakorlat II.
338Hogyan teremtsük meg a társadalmi organizmus hármas tagozódásának impulzusát?
339Antropozófia, társadalmi hármas tagozódás és beszédmûvészet
340Nemzetgazdasági kurzus
341Nemzetgazdasági szeminárium
342A megújított keresztény-vallási élet antropozófiai megalapozása
343Spirituális megismerés, vallásos érzés, kultikus cselekvés
344Elõadások a keresztény közösség megalapításakor
345A tevékeny ige lényege
346Az apokalipszis és a papi tevékenység
347Az emberi test szellemtudományos megközelítésben, a legkorábbi földkorszakok
348Egészségrõl és betegségrõl, az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai
349Az ember és a föld élete
350Ritmusok a kozmoszban és az emberi lényben, hogyan jutunk el a szellemi világ látásához?
351Ember és világ - a szellem mûködése a természetben
352A természet és az ember szellemtudományos szempontból
353Az emberiség történelme és a kultúrnépek világszemléletei
354A világ és az ember teremtése 
 
GA*A.Írások
1-28I.Írott könyvek
29-37II.Összegyűjtött tanulmányok
38-50III.Hagyatéki kiadványok
GA*B.Előadások
51-83I.Nyilvános előadások
88-270II.Előadások az Antropozófiai Társaság tagjai számára
271-354III.Előadások a különböző szakterületekről
271-292Művészet
293-311Oktatás
312-319Gyógyászat
320-327Természettudomány
328-341Társadalmi- és szociális élet
342-346Vallás
347-354Goetheanumban dolgozók számlára tartott előadások

* GesamtAusgabe = összkiadás